เราจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ Nanaboshi ” ทุกรุ่น , ทุกแบบ , ทุกชนิด ” …

 

logo_nanaboshi--01

 

Untitleda8abe61dd25bce7c4ec3e6f87140451a3a96fe140f73de0d1875463e2fd22a74

 

 

Part Name  ( ชื่อสินค้า ) Model Code  ( รุ่น ) Maker  ( ผู้ผลิต )
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-162-PM Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-256-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-PM Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-AdF(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
TABLE BUSHING NJC-20-CB Nanaboshi
Connector NCS-257-RF Nanaboshi
Connector NCS-304-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-AdF(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-PM Nanaboshi
Connector NCS-304-PM Nanaboshi
Connector NCS-257-RF Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
CONNECTOR NR-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NJC-20-12-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RF Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RF Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RF Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RF Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RF Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RF Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RM Nanaboshi
CONNECTOR NR-20-12-RF Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NR-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NR-2012-RF Nanaboshi
TABLE BUSHING NJC-20-CB Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-256-AdF(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-AdF(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
Connector NCS-258P Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RF Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RF Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-RF Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
SOCKET NCS-60-15RF Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-256-AdF(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-AdF(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
Connector NCS-256-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-162-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-256-AdF(F) Nanaboshi
CONNECTOR NR-2012-RF Nanaboshi
TABLE BUSHING NJC-20-CB Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
PLUG NCS-256-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-252-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-302-PM Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-RF Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-257-RF Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-PM Nanaboshi
Connector NCS-257-RF Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-60-RCA Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-AdF(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-162-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-AdF(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NR-2012-RF Nanaboshi
CONNECTOR NR-2012-RF Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NR-2012-RF Nanaboshi
CONNECTOR NR-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-162-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR PLUG NCS-258-P Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-304-SP Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-256-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-4016-P Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-252-AdF Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-P Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR PLUG NCS-258-P Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-164-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
Connector NCS-256-P Nanaboshi
Connector NJC-202-RF Nanaboshi
CONNECTOR NJC-202-PM Nanaboshi
Connector NJC-202-RF Nanaboshi
Connector NJC-202-RF Nanaboshi
CONNECTOR NJC-202-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-202-PM Nanaboshi
CONNECTOR PLUG NCS-258-P Nanaboshi
Connector NJC-202-RF Nanaboshi
CONNECTOR NJC-202-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-202-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-2012-PM Nanaboshi
Connector NWPC-254-PM9 Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR PLUG NCS-258-P Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-PM Nanaboshi
CONNECTER NJC-163-ADF Nanaboshi
CONNECTER NJC-163-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTER NJC-163-ADF Nanaboshi
CONNECTER NJC-163-PM Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
PLUG NCS-256-PM Nanaboshi
Connector NCS-163-Ad(F)-CH Nanaboshi
Connector NCS-164-Ad(F)-CH Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-163-Ad(F)-CH Nanaboshi
CONNECTOR NCS-252-PM Nanaboshi
CONNECTOR NCS-302-PM Nanaboshi
Connector NCS-163-Ad(F)-CH Nanaboshi
Connector NCS-163-Ad(F)-CH Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
Connector NCS-164-R-CH Nanaboshi
Connector NCS-164-P-CH Nanaboshi
Connector NCS-258-Ad(F) Nanaboshi
CONNECTOR PLUG NCS-258-P Nanaboshi
CONNECTOR NR-2012-RF Nanaboshi
CONNECTOR NR-2012-PM Nanaboshi
Connectors NCS-4420-RF Nanaboshi
Connectors NCS-4412-PM Nanaboshi
Connectors NCS-4412-RF Nanaboshi
Connector NCS-308-PM Nanaboshi
Connector NCS-308-RF Nanaboshi
Connectors NCS-4420-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-202-PM Nanaboshi
CONNECTOR NJC-202-PM Nanaboshi
Connector NCS-164-R-CH Nanaboshi
Connector NCS-164-P-CH Nanaboshi
Connector NT-5012-RF Nanaboshi
Connector NT-5012-PM16 Nanaboshi
Connector NT-5012-PF16 Nanaboshi
Connector NRW-2816-RF Nanaboshi
Connector NRW-2816-PF-16 Nanaboshi
Connector NRW-2816-PM-16 Nanaboshi
Connector NCS-164-R-CH Nanaboshi
Connector NCS-164-P-CH Nanaboshi
Cover Connecter NCS-40-RCA Nanaboshi
Cover Connecter NCS-54-RCA Nanaboshi
CONNECTOR NCS-163-P-CH Nanaboshi
CONNECTOR NCS-257-PM Nanaboshi
PLUG NCS-254-PM Nanaboshi
Connector NCS-308-RF Nanaboshi
Connector NCS-308-PM Nanaboshi
CONNECTOR 250V 10AMP NCS-253 NANABOSHI
CONNECTOR NCS SERIES RECEPTACLE 4POSITION FEMALE NCS-64-4-RF NANABOSHI
CORDSET MALE/FEMALE STRAIGHT 12PIN NJW-20 NANABOSHI
CONNECTOR FEMALE 4PIN 250V 10AMP NCS-164-ADF NANABOSHI
ADAPTER CONNECTOR FEMALE 4PIN 10AMP 250V NCS-254-ADF NANABOSHI
ADAPTER CONNECTOR FEMALE 4PIN 10AMP 250V 41-606 NANABOSHI
CONNECTOR NR207PM NANABOSHI
CONNECTOR SIZE16 2PIN MALE NCS-162-R NANABOSHI
CONNECTOR 15AMP 250V MALE 3PIN NJW-203-PM10 NANABOSHI
CONNECTOR G TYPE 3CONTACTS 15AMP 250V NJW-203-RF NANABOSHI
CONNECTOR NJC-2816-PF NANABOSHI
CONNECTOR SOCKET FEMALE 4CONTACT SIZE 25 NCS-254RF NANABOSHI
CONNECTOR SOCKET FEMALE 2CONTACT SIZE 30 NCS-302P NANABOSHI
RECEPTACLE SIZE 40 20 MALE PIN ROUND FLANGE NCS-4020-R NANABOSHI
CONNECTOR 5P FEMALE NR-205-RF NANABOSHI
COVER RECEPTACLE NRW-20-RCA NANABOSHI
CONNECTOR 4PIN MALE 10AMP 250V NJC-2024-PM NANABOSHI
CONNECTOR PLUG 3PIN FEMALE 10AMP 250V NCS-253-P NANABOSHI
CONNECTOR SIZE16 2PIN MALE NCS-162 NANABOSHI
CONNECTOR 7PIN MALE NT-24-7PADF-M3/8 NANABOSHI
PLUG SIZE16 3CONTACT FEMALE SOCKET NCS-163-P NANABOSHI
CONNECTOR FEMALE PLUG 4PIN SHORT COLLAR NCS-25-4-PF NANABOSHI
CONNECTOR 3POSITION FEMALE-MALE SOLDER CONNECTOR NCS-163-RF NANABOSHI
CONNECTOR PLUG MULTIPOLE NCS-4020-P NANABOSHI
CONNECTOR 10PIN NCS-4010-P NANABOSHI
ADAPTER CONNECTOR MALE 2PIN 10AMP 250V 41-4835 NANABOSHI
CONNECTOR SOCKET 12POS NCS-4012-P NANABOSHI
RECEPTACLE 6POS 14SHELL SIZE NWPC-25-6-R-14 NANABOSHI
PLUG SHORTENING CAP 6PIN NT-506-PSPM-4 NANABOSHI
5A 250V RECEPTACLE FEMALE CONNECTOR NCS-30-8-RF NANABOSHI
RECEPTACLE FEMALE CONNECTOR 5A 250V NCS-308-RF NANABOSHI
CONNECTOR NJW205PF10 NANABOSHI
CONNECTOR NJW205ADM10 NANABOSHI
CONNECTOR NJW20RCA NANABOSHI
CONNECTOR NJW20PCA NANABOSHI
PLUG NCS304PM NANABOSHI
RECEPTACLE NCS4416RF NANABOSHI
ACCESSORY NCS163ADF NANABOSHI
ACCESSORY NCS164P NANABOSHI
ACCESSORY NCS258ADF NANABOSHI
ACCESSORY NCS258P NANABOSHI
SHORTING CAP PLUG FEMALE 12POS NT-5012-SPM NANABOSHI
CONNECTOR CIRCULAR STRAIGHT 24PIN FEMALE 5AMP 250V NJC-2824-PF NANABOSHI
CONNECTOR BOX MOUNT SOLDER 24PIN MALE 5AMP 250V NJC-2824-RM NANABOSHI
CONNECTOR FEMALE 5-PIN 30AMP 250VAC NCS-404-P NANABOSHI
CONNECTOR 5-PIN FEMALE 15AMP 250VAC 41-2137 NANABOSHI
CONNECTOR MALE 5-PIN 15AMP 250VAC 41-6407 NANABOSHI
ADAPTER CONNECTOR FEMALE 5PIN 30AMP 250V 41-976 NANABOSHI
CONNECTOR FEMALE 5-PIN 20AMP 250VAC NCS-445-AD-F NANABOSHI
RECEPTACLE FLANGED FEMALE 5-PIN NCS-255-RF NANABOSHI
RECEPTACLE FEMALE FLANGED 5-PIN SIZE 30 NCS-305-RF NANABOSHI
CONNECTOR FLANGED FEMALE 2-PIN NCS-252-RF NANABOSHI
CIRCULAR CONNECTOR 4POLE NCS-444-ADF NANABOSHI
CONNECTOR PLUG 4-CONTACT MALE PIN SIZE 25 NCS-254-PM NANABOSHI
CONNECTOR FEMALE 4PIN 15AMP 250V NCS-304-P NANABOSHI
CONNECTOR NCS4416PM NANABOSHI
CIRCULAR CONNECTOR FEMALE 12POS 5AMP 250V NJC-2012-PF NANABOSHI
UNIT T484RM NANABOSHI
UNIT T484PF NANABOSHI
CONNECTOR 7PIN FEMAIL NJC SERIES NJC-207-PF NANABOSHI
PART NCS162RF NANABOSHI
CONNECTOR 2PIN PLUG MALE CONNECTOR NCS162PM NANABOSHI
CONNECTOR NJW207PM10 NANABOSHI
CONNECTOR NRW2012ADF12 NANABOSHI
CONNECTOR NRW2012PM12 NANABOSHI
CONNECTOR NRW203ADF12 NANABOSHI
CONNECTOR NRW203PM12 NANABOSHI
CONNECTOR NRW204ADF12 NANABOSHI
CONNECTOR NRW204PM12 NANABOSHI
CONNECTOR NRW205PM12 NANABOSHI
CONNECTOR NRW205ADF12 NANABOSHI
CONNECTOR PLUG NCS-163-PM NANABOSHI
ACCESSORY NCS162RFCH NANABOSHI
CONNECTOR MALE STRAIGHT 12POLE SIZE20 NR-2012-PF NANABOSHI
CONNECTOR MALE STRAIGHT 12POLE SIZE20 NR-2012-RM NANABOSHI
CONNECTOR MALE STRAIGHT 7POLE SIZE20 NR-207-PF NANABOSHI
CONNECTOR MALE STRAIGHT 12POLE SIZE20 NJC-2012-PM NANABOSHI
CONNECTOR MALE STRAIGHT 10POLE SIZE20 NR-2010-PF NANABOSHI
CONNECTOR MALE STRAIGHT 5POLE SIZE20 NR-205-PM NANABOSHI
CONNECTOR CONNECTOR MALE STRAIGHT 7POLE SIZE20 NR-207-RM NANABOSHI
MALE STRAIGHT CABLE MOUNT CIRCULAR CONNECTOR NCS-253-PM NANABOSHI
CONNECTOR NCS6030RF NANABOSHI
CONNECTOR NCS164AD NANABOSHI
CONNECTOR NCS6010PM NANABOSHI
CONNECTOR NCS6015PM NANABOSHI
CONNECTOR NCS6030PM NANABOSHI
CONNECTOR NCS6010ADF NANABOSHI
CONNECTOR NCS6015ADF NANABOSHI
CONNECTOR NCS6030ADF NANABOSHI
CONNECTOR NCS4016P NANABOSHI
RECEPTACLE NCS164R NANABOSHI
TOOL NJW205PF6 NANABOSHI
CONNECTOR NCS252P NANABOSHI
CONNECTOR SIZE25 SHORTING CAP MALE 5PIN 10AMP 250V NCS-255-SPM NANABOSHI
CONNECTOR SIZE25 SHORTING CAP MALE 2PIN 10AMP 250V NCS-252-SPM-H5 NANABOSHI
CONNECTOR MALE/FEMALE 2PIN 10AMP 250V NCS-252-PMRF NANABOSHI
CONNECTOR MALE 16POLE STRAIGHT NJC2416PM NANABOSHI
PLUG NJC202PM NANABOSHI
CONNECTOR FEMALE 16POLE STRAIGHT NJC2416RF NANABOSHI
CONNECTOR NCS252R NANABOSHI
UNIT NCS253RF NANABOSHI
CONNECTOR NCS253SPM NANABOSHI
CONNECTOR NJC203PF NANABOSHI
CONNECTOR FEMALE 16PIN 15AMP 250V 8MM WIRE GAUGE NJW-24-16-RF-8 NANABOSHI
CONNECTOR NJW2410ADM15 NANABOSHI
CONNECTOR NCS252PM NANABOSHI

 

NCS Series Connectors : Best selling Round Type Connnectors
Feature
1. Basic type of round connectors connectors usable for all kinds of circuits.
2. Solid and simple construction porvides mechanical and electricalstability.
3. Thermosetting epoxy resins have been employed for insulators.
4. Seven kinds of shell size and various shell type are available for a variety of applications.
 Material and Finish
  Material Finish
   Shell
Zinc alloy die casting or Brass
Chrome plating
   Insulator    Synthetic resin ———————
   Contact    Copper alloy
Nickel, Silver Gold plating
 Cable termination : Soldering
 Temperature tolerance level 40  ํC to +120  ํC
       Plug
S Type *Number of contacts A B
NCS -14*-P 1 17.5 41
NCS -14*-P 2 17.5 42.5
NCS -16*-P 1 21.5 43.5
NCS -16*-P 2, 3, 4 21.5 44.5
NCS -25*-P 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 28.5 50
NCS -30*-P 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7H, 8, 13 34 55
NCS -40*-P 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 46 69
NCS -50*-P 2, 3 57 100
NCS -50*-P 4, 8, 10, 15, 25 57 90
NCS -60*-P 2, 3, 4 67 115
NCS -60*-P 10, 15, 30, 32, 40 67 105
       Plug
G Type *Number of contacts A B
NCS -16*-PM 2, 3 21.5 44.5
NCS -25*-PM 2, 3, 4, 5, 6, 7 28.5 50.5
NCS -30*-PM 2, 3, 4, 5, 6, 8 34 57
NCS -44*-PM 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 52 70
NCS -54*-PM 2, 3 65 112
NCS -54*-PM 4, 8, 10, 15, 25 65 102
NCS -64*-PM 2, 3, 4 78 116
NCS -60*-PM 10, 15, 30, 32 67 107
       Receptacle
S Type *Number of contacts A B D E
NCS-14*-R 1 14 27.5 23 31
NCS-14*-R 2 14 24 23 31
NCS-16*-R 1 16 27.5 24 32
NCS-16*-R 2, 3, 4 16 23 24 32
NCS-25*-R 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 25 26 34 42
NCS-30*-R 2,3,4,5,6,7,7H,8,13 30 29 38 46
NCS-40*-R 2,3,4,5,6,8,10,12,16,20 40 35.5 50 58
NCS-50*-R 4, 8, 10, 15, 25 50 45 60 68
       Receptacle
G Type *Number of contacts A B D E
NCS-16*-RF 2, 3 16 23.5 24 32
NCS-25*-RF 2, 3, 4, 5, 6, 7 25 27 34 42
NCS-30*-RF 2, 3, 4, 5, 6, 8 30 30 38 46
NCS-44*-RF 2,3,4,5,6,8,10,12,16,20 44 41 56 64

       Receptacle (Square flange)
S Type *Number of contacts A B D E V
NCS-25*-R (Square) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 25 26 24 31 3.5
NCS-50*-R 2, 3 50 54.3 48 60 5.5
NCS-50*-R (Square) 4, 8, 10, 15, 25 50 45 48 60
NCS-60*-R 2, 3, 4 60 56.3 56 70
NCS-60*-R 10, 15, 30, 32, 40 60 43 56 70
       Receptacle (Square flange)
G Type *Number of contacts A B D E V
NCS-25*-RF (Square) 2, 3, 4, 5, 6, 7 25 27 24 31 3.5
NCS-54*-RF 2, 3 54 54 52 66 5.5
NCS-54*-RF 4, 8, 10, 15, 25 54 46.7 52 66
NCS-64*-RF 2, 3, 4 64 56 62 76
NCS-60*-RF 10, 15, 30, 32 60 48.5 56 70

     Adapter (Jack) 
S Type *Number of contacts A B
NCS -14*-Ad 1, 2 17.5 52.5
NCS -16*-Ad 1, 2, 3, 4 21.5 49
NCS -25*-Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 28.5 57
NCS -30*-Ad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7H, 8, 13 34 62.5
NCS -40*-Ad 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 46 81
NCS -50*-Ad 2, 3 57 109
NCS -50*-Ad 4, 8, 10, 15, 25 57 100
NCS -60*-Ad 2, 3, 4 67 118
NCS -60*-Ad 10, 15, 30, 32, 40 67 109
    Adapter (Jack) 
G Type *Number of contacts A B
NCS -16*-AdF 2, 3 21.5 49
NCS -25*-AdF 2, 3, 4, 5, 6, 7 28.5 57
NCS -30*-AdF 2, 3, 4, 5, 6, 8 34 62.5
NCS -44*-AdF 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 52 83
NCS -54*-AdF 2, 3 65 122
NCS -54*-AdF 4, 8, 10, 15, 25 65 112
NCS -64*-AdF 2, 3, 4 78 118.5
NCS -60*-AdF 10, 15, 30, 32 67 111
   Adapter with flange(Panel Jack)
S Type *Number of contacts B D E
NCS -16*-Ad(F) 1, 2, 3, 4 49 28 37
NCS -25*-Ad(F) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 57 35 42
NCS -30*-Ad(F) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7H, 8, 13 62.5 42 52
NCS -40*-Ad(F) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 81 56 65
   Adapter with flange(Panel Jack)
G Type *Number of contacts B D E
NCS -16*-Ad(F) 2, 3 49 28 37
NCS -25*-Ad(F) 2, 3, 4, 5, 6, 7 57 35 42
NCS -30*-Ad(F) 2, 3, 4, 5, 6, 8 62.5 42 52

    Shorting cap plug
S Type *Number of contacts A B
NCS -25*-SP 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 28.5 38
NCS -30*-SP 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7H, 8, 13 34 41
NCS -40*-SP 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 46 56
NCS -50*-SP 2, 3 57 82
NCS -50*-SP 4, 8, 10, 15, 25 57 72
NCS -60*-SP 2, 3, 4 67 83
NCS -60*-SP 10, 15, 30, 32 67 73
    Shorting cap plug
G Type *Number of contacts A B
NCS -25*-SPM 2, 3, 4, 5, 6, 7 28.5 38.5
NCS -30*-SPM 2, 3, 4, 5, 6, 8 34 43
NCS -40*-SPM 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 52 57
NCS -50*-SPM 2, 3 65 91
NCS -50*-SPM 4, 8, 10, 15, 25 65 81
NCS -60*-SPM 2, 3, 4 78 96
NCS -60*-SPM 10, 15, 30, 32 67 75

    Pipe threads plug
S Type *Number of contacts A B
NCS -25*-SP 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 28.5 38
NCS -30*-SP 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7H, 8, 13 34 41
NCS -40*-SP 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 46 56
NCS -50*-SP 2, 3 57 82
NCS -50*-SP 4, 8, 10, 15, 25 57 72
NCS -60*-SP 2, 3, 4 67 83
NCS -60*-SP 10, 15, 30, 32 67 73
    Shorting cap plug
G Type *Number of contacts A B
NCS -25*-SPM 2, 3, 4, 5, 6, 7 28.5 38.5
NCS -30*-SPM 2, 3, 4, 5, 6, 8 34 43
NCS -40*-SPM 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 52 57
NCS -50*-SPM 2, 3 65 91
NCS -50*-SPM 4, 8, 10, 15, 25 65 81
NCS -60*-SPM 2, 3, 4 78 96
NCS -60*-SPM 10, 15, 30, 32 67 75
Accessories
    Plug cap (PCa)
Shell size A B
NCS-14-PCa 18 17
NCS-16-PCa 21.5 18
NCS-25-PCa 28.5 20
NCS-30-PCa 34 23
NCS-40-PCa 46 23
NCS-44-PCa 52 24
NCS-50-PCa 57 39
NCS-54-PCa 65 40
NCS-60-PCa 67 40
NCS-64-PCa 78 40
Receptacle cap 
(RCa)
Also for adapter

Shell size A B
NCS-14-PCa 18 17
NCS-16-PCa 21.5 18
NCS-25-PCa 28.5 20
NCS-30-PCa 34 23
NCS-40-PCa 46 23
NCS-44-PCa 52 24
NCS-50-PCa 57 39
NCS-54-PCa 65 40
NCS-60-PCa 67 40
NCS-64-PCa 78 40
NCS and NWPC tools
Contacts with NCS and NWPC rated currents of least 80A have structures which can be removed from insulators.
When soldering, do so after removing the contact.
NJC and NR Series Connectors
Feature
1. The 5-key system guide makes for smooth combination.
2. A one-touch lock mechanism is used in the combination system. [NR]
3. This product has received standards certification.
Order Cording

In case UL  CSA &  certified product is specified
Example: NJC-202-PM <ULCSA>
Example: NJC-202-PM <>
NJC Please see page 16 for accessoriee(acps, L seat, etc)
Plug

PF

S Type *Number of contacts A B
NJC-16*-PF 3, 5, 8 22 46
NJC-20*-PF 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 26 50
NJC-24*-PF 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 30 54
NJC-28*-PF 16, 24, 31, 37 34 57.2
NJC-32*-PF 3, 4 44 83
PM

G Type *Number of contacts A B
NJC-16*-PM 3, 5, 8 22 46
NJC-20*-PM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 26 50
NJC-24*-PM 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 30 54
NJC-28*-PM 16, 24, 31, 37 34 57.2
NJC-32*-PM 3, 4 44 83
Receptacle

RM

S Type *Number of contacts A B D E
NJC-16*-RM 3, 5, 8 16 29.7 20 26
NJC-20*-RM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 20 29.7 23 29
NJC-24*-RM 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 24 30.7 26 32
NJC-28*-RM 16, 24, 31, 37 28 27.7 29 35
NJC-32*-RM 3, 4 32 39.1 36 45
RF

G Type *Number of contacts A B D E
NJC-16*-RF 3, 5, 8 16 29.7 20 26
NJC-20*-RF 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 20 29.7 23 29
NJC-24*-RF 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 24 31 26 32
NJC-28*-RF 16, 24, 31, 37 28 28 29 35
NJC-32*-RF 3, 4 32 39.1 36 45
Adapter (Jack)

AdM

S Type *Number of contacts A B
NJC-16*-AdM 3, 5, 8 22 46
NJC-20*-AdM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 26 50
NJC-24*-AdM 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 29 54
NJC-28*-AdM 16, 24, 31, 37 34 57
NJC-32*-AdM 3, 4 44 85.5
AdF

G Type *Number of contacts A B
NJC-16*-AdF 3, 5, 8 22 46
NJC-20*-AdF 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 26 50
NJC-24*-AdF 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 29 54
NJC-28*-AdF 16, 24, 31, 37 34 57
NJC-32*-AdF 3, 4 44 85.5
Adapter with flange(Panel Jack)

Ad(F)M

S Type *Number of contacts B D E
NJC -16*-Ad(F)M 3, 5, 8 46.2 20 26
NJC -20*-Ad(F)M 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 50 23 29
NJC -24*-Ad(F)M 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 54.3 26 32
NJC -28*-Ad(F)M 16, 24, 31, 37 56.7 29 35
NJC -32*-Ad(F)M 3, 4 83.5 36 45
Ad(F)F

G Type *Number of contacts B D E
NJC -16*-Ad(F)F 3, 5, 8 46.2 20 26
NJC -20*-Ad(F)F 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 50 23 29
NJC -24*-Ad(F)F 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 54.3 26 32
NJC -28*-Ad(F)F 16, 24, 31, 37 56.7 29 35
NJC -32*-Ad(F)F 3, 4 83.5 36 45
Material and Finish
  Material Finish
   Shell    Zinc alloy
Aluminum alloy
Crape chrome plating
   Insulator    Synthic resin —————————
   Contact    Copper alloy  Silver plating
Golding plating
Cable termination : Soldering
Operating termperature range *Gold plating contact
Shell size Number of contacts Operting temperature range
16 3, 5 25 ~ +85  ํC
8 25 +60  ํC
20 2, 3, 4, 5 40 ~+100  ํC 
7, 10, 12 25 ~ +85  ํC
14 25 ~ +60  ํC
24 2, 3, 4, 5 40 ~+100  ํC 
10, 14, 16 25  ~ +85  ํC
21, 24 25 ~ +60  ํC
28 16, 24 25 ~ +85  ํC
31, 37 25 ~ +60  ํC
32 3, 4 40 ~+100  ํC
Shell size Number of contacts
16 8
20 14
24 21, 24
28 31, 37
 
NET Series Connectors
Feature
1. Per “DIN/VDE0627” to  Rheinland approved.
2. UL 1977 approved.
3. Structure with contact for earth use. (touch have priority over other contacts)
4. Body earth structure
5. Coupling to quick lock structure [NEW]
NET  Material and Finish
  Material Finish
   Shell     Zinc alloy Crape chrome plating
   Aluminum alloy
   Insulator    Synthetic resin ———————
   Contact    Copper alloy Silver plating
 Cable termination : Soldering
 Operating temperature range 40  ํC to +100  ํC
 Protection degree : IP 4X
Plug

PF

S Type *Number of contacts A B
NEW -24*-PF 3, 4 30 54
NEW -28*-PF 4, 8 34 57.2
NEW -32*-PF 3, 4 44 83
PM

G Type *Number of contacts A B
NEW -24*-PF 3, 4 30 54
NEW -28*-PF 4, 8 34 57.2
NEW -32*-PF 3, 4 44 83
Receptacle

RM

S Type *Number of contacts A B D E
NET -24*-RM 3, 4 24 31.6 26 32
NET -28*-RM 4, 8 28 31.6 29 35
NET -32*-RM 3, 4 32 38.2 36 45
RF

G Type *Number of contacts A B D E
NET -24*-RF 3, 4 24 54 26 32
NET -28*-PF 4, 8 28 57.2 29 35
NET -32*-RF 3, 4 32 83 36 45
Adapter (Jack)

AdM

S Type *Number of contacts A B
NET -24*-AdM 3, 4 29 54
NET -28*-AdM 4, 8 34 57
NET -32*-AdM 3, 4 44 85.5
AdF

G Type *Number of contacts A B
NET -24*-AdF 3, 4 29 54
NET -28*-AdF 4, 8 34 57
NET -32*-AdF 3, 4 44 85.5
Adapter with Flange (Panel Jack)

Ad(F)M

S Type *Number of contacts B D E
NET -24*-Ad(F)M 3, 4 54.3 26 32
NET -28*-Ad(F)M 4, 8 57 29 35
NET -32*-Ad(F)M 3, 4 83.5 36 45
Ad(F)F

G Type *Number of contacts B D E
NET -24*-Ad(F)F 3, 4 54.3 26 32
NET -28*-Ad(F)F 4, 8 57 29 35
NET -32*-Ad(F)F 3, 4 83.5 36 45

(About the cap)
NJC Series : Select the product matching the same shell size from the accessory list.
Further certified products haven’t been prepared. If you need UL certified products, write <UL  CSA> after the standard model.
For plugs  : PCa      For receptacles : RCa       For adapters : AdCa
Example   : NET-243-PF Cap —–> NJC-24-PCa
<UL  CSA> product —–> NJC-24-PCa <UL  CSA>
Order Cording

NJC and NR Series Connectors
NR Please see page 16 for accessories (cacps, L seat, etc)
Plug

PF

S Type *Number of contacts A B
NR-20*-PF 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 26 50
NR-24*-PF 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 31 55.5
PM

G Type *Number of contacts A B
NR-20*-PM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 26 50
NR-24*-PM 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 31 55.5
Receptacle

RM

S Type *Number of contacts A B D E
NR-20*-RM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 20 29.8 23 29
NR-24*-RM 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 24 31.5 26 32
RF

G Type *Number of contacts A B D E
NR-20*-RF 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 20 29.8 23 29
NR-24*-RF 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 24 31.7 26 32
Adapter (Jack)

AdM

S Type *Number of contacts A B
NR-20*-AdM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 25 48.5
NR-24*-AdM 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 32 54.3
AdF

G Type *Number of contacts A B
NR-20*-AdF 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 25 48.5
NR-24*-AdF 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 32 54.3
Adapter with flange(Panel Jack)

Ad(F)M

S Type *Number of contacts B D E
NR-20*-Ad(F)M 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 48.5 23 29
NR-24*-Ad(F)M 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 54.3 26 32
Ad(F)F

G Type *Number of contacts B D E
NR-20*-Ad(F)F 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 48.5 23 29
NR-24*-Ad(F)F 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 54.3 26 32
NET and NEW Series Connectors
NEW  Material and Finish
  Material Finish
   Shell    Synthetic resin —————————
   Insulator    Synthetic resin —————————
   Contact    Copper alloy Silver plating
    Packing    Synthetic rubber —————————
 Coupling : Quick Lock
 Insertion
: Attack the guide to push straight.
 Extraction : The coupling nut counter clockwise 45  ํ as soon as by the arrow and extract.
 Cable termination : Soldering
 Operating temperature range 25  ํC to +85  ํC
 Protection degree : IP 67
Plug

PF

S Type *Number of contacts A B
NEW -24*-PF 3, 4 34.1 noted elsewhere 75
NEW -28*-PF 4, 8 40.7 82
PM

G Type *Number of contacts A B
NEW -24*-PM 3, 4 34.1 noted elsewhere 75
NEW -28*-PM 4, 8 40.7 82
Receptacle

RM

S Type *Number of contacts A B D E
NEW-24*-RM 3, 4 24 33.9 26 33
NEW-28*-RM 4, 8 28 33.9 29 36
RF

G Type *Number of contacts A B D E
NEW-24*-RF 3, 4 24 34.3 26 33
NEW-28*-RF 4, 8 28 34.3 29 36
Adapter (Jack)

AdM

S Type *Number of contacts A B
NEW-24*-AdM 3, 4 32.2 noted elsewhere 77
NEW-28*-AdM 4, 8 37.1 83
AdF

G Type *Number of contacts A B
NEW-24*-AdF 3, 4 32.2 noted elsewhere 77
NEW-28*-AdF 4, 8 37.1 83
(About the cap)
NRW Series: Select the product matching the same shell size from the accessory list.
For plugs  : PCa 1      For receptacles : RCa 1       For adapters : AdCa 1
Example   : NEW-243-RM Cap —–> NRW-24-RCa 1
*RCa AdCa : Protection degree IP 54
 Symbol representing the outer diameter of the cable used.
Shell size Symbol  Outer diameter of cable used
24    * 8 f  6.88.0
11 f  9.5~11.0
13 f11.1~13.0
15 f13.1~15.0
28     10 f  9.0~10.9
12 f11.0~12.4
14 f12.5~14.0
16 f14.1~16.0
18 f16.1~18.0
* is not acquired
NT Series Connectors : I deal for a Machine Tool Excellent Water-proof and Oil-proof Construction
Feature
1. Solid, lightiweight, and further provided with ground contacts.
2. Any cable can be used. (f8 to f24mm)
3. Water-proof, Oil-proof type.
4. Safety design providing earthing contact.
Order Cording

 Material and Finish
  Material Finish
  Shell Aluminum alloy die casting or Aluminum alloy Chrome plating
  Insulator Epoxy resin —————————
  Contact Copper alloy Silver plating
  Packing Oil-resistant rubber —————————
 Cable termination : Soldering
 Operating temperature range : -40  ํC to +85  ํC
Chance of Guide Position (Viewed from pin insert coupling side.)
4 10 12 15
X 45  ํ 45  ํ 45  ํ 45  ํ
Y 110  ํ 110  ํ 110  ํ 110  ํ
Z 250  ํ 250  ํ 250  ํ 250  ํ
Plug

S Type *Number of contacts
NT-50*-PF  40, 10, 12, 15
G Type *Number of contacts
NT-50*-PM  4, 10, 12, 15
Symbol  Outer diameter of cable used
12 f 8.0~f12.0
16 f12.1~f16.0
20 f16.1~f20.0
24 f20.1~f24.0
Angle plug

S Type *Number of contacts
NT-50*-LPF  40, 10, 12, 15
G Type *Number of contacts
NT-50*-LPM  4, 10, 12, 15
Symbol  Outer diameter of cable used
12 f 8.0~f12.0
16 f12.1~f16.0
20 f16.1~f20.0
24 f20.1~f24.0
Shorting cap plag

S Type *Number of contacts
NT-50*-SPF  40, 10, 12, 15
G Type *Number of contacts
NT-50*-SPM  4, 10, 12, 15
Receptacle

S Type *Number of contacts
NT-50*-RM  40, 10, 12, 15
G Type *Number of contacts
NT-50*-RF  4, 10, 12, 15
Receptacle with cap

S Type *Number of contacts
NT-50*-CPM  40, 10, 12, 15
G Type *Number of contacts
NT-50*-CPF  4, 10, 12, 15
Accessories
Plug cap (PCa) Receptacle cap (RCa)
Box connector (BC –  )
Box connector (BCG –  )
Type A B1 B2 T Outer diameter of cable used
  BC-8 29 36.5~42.0 PF1/2 4~ 8
  BCG-8 100
  BC-12 29 36.5~42.0 PF1/2 8~12
  BCG-12 110
  BC-16 37 39.0~45.0 PF1/2 f12~16
  BCG-16 120
  BC-20 37 41.5~48.5 PF1/2 f16~20
  BCG-20 135
  BC-24 45 46.5~56.0 PF1/2 f20~24
  BCG-24 165
  BC-28 54 49.50~60.5 PF1/2 f24~28
  BCG-28 200
  BC-32 54 51.5~62.5 PF1/2 f28~32
  BCG-32 230
  BC-36 60 52.5~64.5 PF1/2 f32~36
  BCG-36 245
NJW and NRW Series Connectors
Feature
1. The 5-key system guide makes for smooth combination.
2. A one-touch lock mechanism is used in the combination system. [NR]
3. This product has received standards certification.
Order Cording
In case ULCSA & TUV certified product is specified
(NJW) Example: NJW-202-PM8 <ULCSA>
(NRW) Example: NRW-202-PM8 <ULCSA TUV>
NJW Please see accessories (acps, L seat, etc)
Plug

PF

S Type *Number of contacts A B
NJW-16*-PF 3, 5, 8 22 Note
elsewhere
58
NJW-20*-PF 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 26 60
NJW-24*-PF 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 30 67
NJW-28*-PF  16, 24, 31, 37 34 72
NJW-32*-PF  3, 4 44 101
PM

G Type *Number of contacts A B
NJW-16*-PM 3, 5, 8 22 Note elsewhere 58
NJW-20*-PM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 26 60
NJW-24*-PM 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 30 67
NJW-28*-PM 16, 24, 31, 37 34 72
NJW-32*-PM 3, 4 44 101
Receptacle

RM

S Type *Number of contacts A B D E
NJW-16*-RM 3, 5, 8 16 29.7 20 26
NJW-20*-RM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 20 29.6 23 29
NJW-24*-RM 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 24 30.5 26 32
NJW-28*-RM 16, 24, 31, 37 28 28.5 29 35
NJW-32*-RM 3, 4 32 39.1 36 45
RF

G Type *Number of contacts A B D E
NJW-16*-RF 3, 5, 8 16 29.7 20 26
NJW-20*-RF 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 20 29.6 23 29
NJW-24*-RF 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 24 30.7 26 32
NJW-28*-RF 16, 24, 31, 37 28 28.2 29 35
NJW-32*-RF 3, 4 32 39.1 36 45
Adapter (Jack)

AdM

S Type *Number of contacts A B
NJW-16*-AdM 3, 5, 8 22 Note elsewhere 58
NJW-20*-AdM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 26 60
NJW-24*-AdM 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 29 67
NJW-28*-AdM 16, 24, 31, 37 34 72
NJW-32*-AdM 3, 4 44 103
AdF

G Type *Number of contacts A B
NJW-16*-AdF 3, 5, 8 22 Note elsewhere 58
NJW-20*-AdF 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 26 60
NJW-24*-AdF 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 30 67
NJW-28*-AdF 16, 24, 31, 37 29 72
NJW-32*-AdF 3, 4 44 103
Adapter with flange(Panel Jack)

Ad(F)M

S Type *Number of contacts B D E
NJW-16*-Ad(F)M 3, 5, 8 58 Note elsewhere 20 26
NJW-20*-Ad(F)M 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 60 23 29
NJW-24*-Ad(F)M 2,3,4,5,10,14,16,21,24 67 26 32
NJW-28*-Ad(F)M 16, 24, 31, 37 72 29 35
NJW-32*-Ad(F)M 3, 4 101 36 45
Ad(F)F

G Type *Number of contacts B D E
NJW-16*-Ad(F)F 3, 5, 8 58 Note elsewhere 20 26
NJW-20*-Ad(F)F 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 60 23 29
NJW-24*-Ad(F)F 2,3,4,5,10,14,16,21,24 67 26 32
NJW-28*-Ad(F)F 16, 24, 31, 37 72 29 35
NJW-32*-Ad(F)F 3, 4 101 36 45
 Material and Finish (NJW)  Material and Finish (NRW)
  Material Finish
  Shell     Zinc alloy Specially chemical finish
  Aluminum alloy
  Insulator   Synthetic resin —————————
  Contact   Copper alloy Silver plating Gold plating
  Packing   Synthetic rubber —————————
  Material Finish
  Shell   Synthetic resin —————————
  Insulator    Synthetic resin —————————
  Contact   Copper alloy Silver plating Gold plating
  Packing   Synthetic rubber —————————
 Cable termination : Slodering
 Water resistance Water pressure 40kPa 24hrs.
 : Symbol representing the outer diameter of the cable used.
Shell size Symbol  Outer diameter of cable used
16  * 5 f  4.0~f  4.8
* 7 f  5.7~f  6.8
* 8 f  6.9~f  7.9
9 f  8.0~f  9.4
11 f  9.5~f11.0
20  * 6 f  5.5~f  6.3
8 f  7.0~f  8.5
10 f  8.6~f10.5
12 f10.6~f12.5
24    * 8 f  6.8~f  8.0
11 f  9.5~f11.0
13 f11.1~f13.0
15 f13.1~f15.0
28    *10 f  9.0~f10.9
*12 f11.0~f12.4
14 f12.5~f14.0
16 f14.1~f16.0
18 f16.1~f18.0
32 *16 f11.5~f16.0
*20 f15.5~f20.0
Shell size Number of contacts Operting temperature range
16 3, 5 25 ~  +85  ํC
8 25 ~  +60  ํC
20 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 25 ~  +85  ํC
14 25 ~  +60  ํC
24 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16 25 ~  +85  ํC
21, 24 25 ~  +60  ํC
28 16, 24 25 ~  +85  ํC
31, 37 25 ~  +60  ํC
32 3, 4 25 ~  +85  ํC

*Gold plating contact

Shell size Number of contacts
16 8
20 14
24 21, 24
28 31, 37
NRW Please see page 16 for accessories (caps, L seat, etc)
Plug

PF

S Type *Number of contacts A B
NRW-20*-PF 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 28.5 noted elsewhere 60
NRW-24*-PF 2. 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 34.1 75
NRW-28*-PF 16, 24, 31, 37 40.7 82
PM

G Type *Number of contacts A B
NRW-20*-PM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 28.5 noted elsewhere 60
NRW-24*-PM 2. 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 34.1 75
NRW-28*-PM 16, 24, 31, 37 40.7 82
Receptacle

RM

S Type *Number of contacts A B D E
NRW-20*-RM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 20 32 23 30
NRW-24*-RM 2. 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 24 33 26 33
NRW-28*-RM 16, 24, 31, 37 28 30.8 29 36
RF

G Type *Number of contacts A B D E
NRW-20*-RM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 20 32 23 30
NRW-24*-RM 2. 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 24 33 26 33
NRW-28*-RM 16, 24, 31, 37 28 30.8 29 36
Adapter (Jack)

AdM

S Type *Number of contacts A B
NRW-20*-AdM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 26 noted elsewhere 60
NRW-24*-AdM 2. 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 32.2 75
NRW-28*-AdM 16, 24, 31, 37 37.1 82
AdF

G Type *Number of contacts A B
NRW-20*-AdF 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 26 noted elsewhere 60
NRW-24*-AdF 2. 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 32.2 77
NRW-28*-AdF 16, 24, 31, 37 37.1 83

 

NHVC Series Connectors :  For High Vlotage Low Current
Feature
1. Supply of electric power to high-voltage electrical equipment for movement of a site of construction, etc.
2. Supply of electric power to high-voltage motor, etc.
3. Slimplification of maintenance of high-voltage electric equipment,etc.
 Material and Finish
  Material Finish
  Shell   Aluminum alloy —————————
  Insulator   Synthetic resin —————————
  Contact   Copper alloy Silver plating
  Packing   Synthetic rubber —————————
 Cable termination : Soldering
 Operating temperature range : -40  ํC to +85  ํC
 Electrical Performance
  Rating Withstand Impulse Voltage
  NHVC-904   3.3kV  80A +-45kV or more
  NHVC-1204   3.3kV 200A +-45kV or more
  NHVC-2004   6.6kV 350A +-45kV or more
NHVC-904
Plug (NHVC-904-PM) Receptacle (NHVC-904-RF)
Adapter (Jack) (NHVC-904-PM) Accessories
Plug cap (NHVC-90-PCa)
NHVC-1204
Plug (NHVC-1204-PM) Receptacle with cap(NHVC-1204-CRF)
Adapter (Jack) (NHVC-1204-AdF) Accessories
Plug cap (NHVC-120-PCa)
NHVC-2004
Plug (NHVC-2004-PM) Receptacle (NHVC-2004-RF)
receptacle(NHVC-2004-RF
Adapter (Jack) (NHVC-2004-AdF) Accessories
Plug cap (NHVC-200-PCa)

Exclusive use tool (Sale different)

NHVC-904 Use (6mm Contact Wrench)
NHVC-1204 Use (200A Contact Wrench)
NHVC-2004 Use (350A Contact Wrench)
This special tool is necessary since the contact is removed when soldering.
Accessories (NHVC-2004)
 Termination material for high voltage Cable
 Coupling Wrench

 Material and Finish (NJW)  Material and Finish (NRW)
  Material Finish
  Shell     Zinc alloy Specially chemical finish
  Aluminum alloy
  Insulator   Synthetic resin —————————
  Contact   Copper alloy Silver plating Gold plating
  Packing   Synthetic rubber —————————
  Material Finish
  Shell   Synthetic resin —————————
  Insulator    Synthetic resin —————————
  Contact   Copper alloy Silver plating Gold plating
  Packing   Synthetic rubber —————————
 Cable termination : Slodering
 Water resistance Water pressure 40kPa 24hrs.
 : Symbol representing the outer diameter of the cable used.
Shell size Symbol  Outer diameter of cable used
16  * 5 f  4.0~f  4.8
* 7 f  5.7~f  6.8
* 8 f  6.9~f  7.9
9 f  8.0~f  9.4
11 f  9.5~f11.0
20  * 6 f  5.5~f  6.3
8 f  7.0~f  8.5
10 f  8.6~f10.5
12 f10.6~f12.5
24    * 8 f  6.8~f  8.0
11 f  9.5~f11.0
13 f11.1~f13.0
15 f13.1~f15.0
28    *10 f  9.0~f10.9
*12 f11.0~f12.4
14 f12.5~f14.0
16 f14.1~f16.0
18 f16.1~f18.0
32 *16 f11.5~f16.0
*20 f15.5~f20.0
Shell size Number of contacts Operting temperature range
16 3, 5 25 ~  +85  ํC
8 25 ~  +60  ํC
20 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 25 ~  +85  ํC
14 25 ~  +60  ํC
24 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16 25 ~  +85  ํC
21, 24 25 ~  +60  ํC
28 16, 24 25 ~  +85  ํC
31, 37 25 ~  +60  ํC
32 3, 4 25 ~  +85  ํC

*Gold plating contact

Shell size Number of contacts
16 8
20 14
24 21, 24
28 31, 37
NRW Please see page 16 for accessories (caps, L seat, etc)
Plug

PF

S Type *Number of contacts A B
NRW-20*-PF 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 28.5 noted elsewhere 60
NRW-24*-PF 2. 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 34.1 75
NRW-28*-PF 16, 24, 31, 37 40.7 82
PM

G Type *Number of contacts A B
NRW-20*-PM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 28.5 noted elsewhere 60
NRW-24*-PM 2. 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 34.1 75
NRW-28*-PM 16, 24, 31, 37 40.7 82
Receptacle

RM

S Type *Number of contacts A B D E
NRW-20*-RM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 20 32 23 30
NRW-24*-RM 2. 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 24 33 26 33
NRW-28*-RM 16, 24, 31, 37 28 30.8 29 36
RF

G Type *Number of contacts A B D E
NRW-20*-RM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 20 32 23 30
NRW-24*-RM 2. 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 24 33 26 33
NRW-28*-RM 16, 24, 31, 37 28 30.8 29 36
Adapter (Jack)

AdM

S Type *Number of contacts A B
NRW-20*-AdM 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 26 noted elsewhere 60
NRW-24*-AdM 2. 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 32.2 75
NRW-28*-AdM 16, 24, 31, 37 37.1 82
AdF

G Type *Number of contacts A B
NRW-20*-AdF 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14 26 noted elsewhere 60
NRW-24*-AdF 2. 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 24 32.2 77
NRW-28*-AdF 16, 24, 31, 37 37.1 83
NMI Series Connectors :  For Low Vlotage High Current
Feature
1. Supply of electric power to high-current electrical equipment for movement of a site of construction, etc.
2. Supply of electric power to high-current motor, etc.
3. Slimplification of maintenance of high-voltage electric equipment,etc.
 Material and Finish
  Material Finish
  Shell   Aluminum alloy —————————
  Insulator   Synthetic resin —————————
  Contact   Copper alloy Silver plating
  Packing   Synthetic rubber —————————
 Cable termination : Soldering
 Operating temperature range : -40  ํC to +85  ํC
 Water resistance : Waterproof type
 Electrical Performance
  Rating Withstand Voltage
  NMI-903   600V  200A 2500V (1min.)
  NMI-904   600V  200A 2500V (1min.)
  NMI-1203   600V  200A 2500V (1min.)
 
NMI-903, 904
Plug (NMI-903, 904-PM) Receptacle (NMI-903, 904-RF)
Accessories : PCa, RCa is sharing with PCa, RCa of NHVC-90
NMI-1203
Plug (NMI-1203-PM) Receptacle with cap(NMI-1203-CRF)
Accessories : PCa, RCa is sharing with PCa, RCa of NHVC-90
R Series Connectors :  For Low Vlotage High Current
Feature
1. Used as a power supply for equipment that requires low voltage and high current (welders, distribution panels, etc.).
2. The main unit uses mainly rubber material to make it lightweight and very resistant ot vibration shock.
3. The bayonet lock system makes it easy to operate the combination system.
 Material and Finish
  Material Finish
  Shell   Aluminum alloy —————————
  Insulator   Synthetic resin —————————
  Contact   Copper alloy Silver plating
  Packing   Synthetic rubber —————————
 Cable termination : Soldering
 Operating temperature range : -40  ํC to +85  ํC
 Water resistance : Waterproof type
 Electrical Performance
  Rating Withstand Voltage
  NMI-903   600V  200A 2500V (1min.)
  NMI-904   600V  200A 2500V (1min.)
  NMI-1203   600V  200A 2500V (1min.)
 
R-601
Plug (R-601-PM) Receptacle with cap (R-601-CRF)
R-754
Plug (R-754-PM) Receptacle with cap (R-754-CRF)

 

NWPC Series Connectors
Feature
1. Cable drawing-out section is constructed to keep cables doubly by of rubber packing and cable clamps.
2. Thermosetting epoxy resins packing have been emplyed for insulators.
3. Seven kinds of shell size and various shell type are available a variety of applications.
Order Cording

 Material and Finish
  Material Finish
 Shell  Brass or Zinc alloy die casting Chrome plating
  Insulator Epoxy resin —————————
  Contact Copper alloy Nickel, Silver or Gold plating
  Packing Synthetic rubber —————————
 Cable termination : Soldering
 Operating temperature range : -40  ํC to +85  ํC
 Water resistance : Water pressure
0.5kPa 24hrs.
Plug

S Type *Number of contacts A B
NWPC-14*-P 1 21 47.5
NWPC-14*-P 2 21 49
NWPC-16*-P 1, 4 25 57
NWPC-16*-P 2, 3 25 58
NWPC-25*-P 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 32 64
NWPC-30*-P 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7H, 8, 13 37 70
NWPC-40*-P 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 47 94
NWPC-50*-P 2, 3 57 130
NWPC-50*-P 4, 8, 10, 15, 25 57 120
NWPC-60*-P 2, 3, 4 67 145
NWPC-60*-P 10, 15, 30, 32, 40 67 135
         (Refer to page 26)
Plug

G Type *Number of contacts A B
NWPC-16*-PM 2, 3 25 58
NWPC-25*-PM 2, 3, 4, 5, 6, 7 32 64.5
NWPC-30*-PM 2, 3, 4, 5, 6, 8 37 72
NWPC-44*-PM 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 56 98
NWPC-54*-PM 2, 3 66 130
NWPC-54*-PM 4, 8, 10, 15, 25 66 120
NWPC-64*-PM 2, 3, 4 76 145
NWPC-60*-PM 10, 15, 30, 32 67 137
         (Refer to page 26)
Receptacle

S Type *Number of contacts A B D E
NWPC-14*-R 1 14 28.5 26 34
NWPC-14*-R 2 14 25 26 34
NWPC-16*-R 1 16 30.5 30 37
NWPC-16*-R 2, 3, 4 16 26 30 37
NWPC-25*-R 2,3,4,5,6,7,8 25 27.5 36 44
NWPC-30*-R 2,3,4,5,6,7,7H,8,13 30 30 41 49
NWPC-40*-R 2,3,4,5,6,8,10,12,16,20 40 36.5 52 60
Receptacle

G Type *Number of contacts A B D E
NWPC-16*-RF 2, 3 16 26.5 30 37
NWPC-25*-RF 2, 3, 4, 5, 6, 7 25 27.5 36 44
NWPC-30*-RF 2, 3, 4, 5, 6, 8 30 31 41 49
NWPC-44*-RF 2,3,4,5,6,8,10,12,16,20 44 41 60 68
Receptacle(Square flange) 

S Type *Number of contacts A B D E
NWPC-50*-R 2, 3 50 56 50 64
NWPC-50*-R 4, 8, 10, 15, 25 50 47 50 64
NWPC-60*-R 2, 3, 4 60 57.8 56 70
NWPC-60*-R 10, 15, 30, 32, 40 60 44 56 70
Receptacle(Square flange) 

G Type *Number of contacts A B D E
NWPC-54*-RF 2, 3 54 54 52 66
NWPC-54*-RF 4 54 46.5 52 66
NWPC-54*-RF 8, 10, 15, 25 54 43 52 66
NWPC-64*-RF 2, 3, 4 64 56 62 76
NWPC-60*-RF 10, 15, 30, 32 60 49.5 56 70
NWPC Series Connectors
Adapter Jack

S Type *Number of contacts A B
NWPC-14*-Ad  1, 2 21 62
NWPC-16*-Ad  1, 2, 3, 4 25 59
NWPC-25*-Ad  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 32 72
NWPC-30*-Ad  2, 3, 4, 5, 6, 7, 7H, 8, 13 37 80
NWPC-40*-Ad  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 47 100
NWPC-50*-Ad  2, 3 57 131
NWPC-50*-Ad  4, 8, 10, 15, 25 57 122
NWPC-60*-Ad  2, 3, 4 67 150.5
NWPC-60*-Ad  10, 15, 30, 32, 40 67 142
  (Refer to page 26)
Adapter with flange (Panel Jack)

G Type *Number of contacts A B
NWPC-16*-AdF 2, 3 25 59
NWPC-25*-AdF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 32 72
NWPC-30*-AdF 2, 3, 4, 5, 6, 8 37 80
NWPC-44*-AdF 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 56 101
NWPC-54*-AdF 2, 3 66 135
NWPC-54*-AdF 4, 8, 10, 15, 25 66 125
NWPC-64*-AdF 2, 3, 4 76 151
NWPC-60*-AdF 10, 15, 30, 32 67 142
          (Refer to page 26)
Adapter with flange (Panel Jack)

S Type *Number of contacts B D E
NWPC-16*Ad(F)  1, 2, 3, 4 59 32 40
NWPC-25*Ad(F)  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 72 39 47
NWPC-30*Ad(F)  2, 3, 4, 5, 6, 7, 7H, 8, 13 80 44 52
          (Refer to page 26)
Adapter with flange (Panel Jack)

G Type *Number of contacts A D E
NWPC-16*AdF(F)  2, 3 59 32 40
NWPC-25*AdF(F)  2, 3, 4, 5, 6, 7 72 39 47
NWPC-30*AdF(F)  2, 3, 4, 5, 6, 8 80 44 52
          (Refer to page 26)
Accessories
Plug cap (PCa) 

Shell size A B
NWPC -14-PCa 21 20.5
NWPC -16-PCa 25 18.5
NWPC -25-PCa 32 19.5
NWPC -30-PCa 37 22
NWPC -40-PCa 47 24.5
NWPC -44-PCa 56 25
NWPC -50-PCa 57 39.6
NWPC -54-PCa 66 38.6
NWPC -60-PCa 67 39.6
NWPC -64-PCa 76 38.6
Receptacle cap (RCa) Also for adapter

Shell size A B
NWPC -14-PCa 21 13
NWPC -16-PCa 25 12.5
NWPC -25-PCa 32 12.5
NWPC -30-PCa 37 14
NWPC -40-PCa 47   16 *
NWPC -44-PCa 56   16 *
NWPC -50-PCa 57 21.6
NWPC -54-PCa 66 19.6
NWPC -60-PCa 67 19.6
NWPC -64-PCa 76 19.6
 : Symbol representing the outer diameter of the cable used. The connectors are of water-proof construction therefore, it is required to mate the inside diameter of rubber packing of the cable clamp section with the outer diameter of cable used. Select the symbol conforming to the cable used, from the following table, and enter it in the table.
Shell size Symbol  Outer diameter of cable used
14   5 f  5.0~f  5.9
6 f  6.1~f  6.9
7 f  7.0~f  8.0
16   5 f  4.5~f  6.0
7 f  6.1~f  8.0
9 f  8.1~f10.0
25    7 f  6.5~f  8.0
9 f  8.1~f10.0
11 f10.1~f12.0
13 f12.1~f14.0
30     9 f  8.0~f10.0
11 f10.1~f12.0
13 f12.1~f14.0
15 f14.1~f16.4
17 f16.5~f18.0
40 and  44  12 f11.0~f13.0
14 f13.1~f15.0
16 f15.1~f17.0
18 f17.1~f19.0
20 f19.1~f21.5
23 f21.6~f24.0
Shell size Symbol  Outer diameter of cable used
50 and 54     16  f15.0~f17.0
18 f17.1~f19.0
20 f19.1~f21.0
22 f21.1~f23.0
24 f23.1~f25.5
27  f25.6~f28.0
60 and 64     22 f21.0~f23.0
24 f23.1~f25.0
26 f25.1~f27.0
28 f27.1~f29.5
31 f29.6~f32.0
33 f32.1~f34.0
35 f34.1~f36.0
37 f36.1~f38.0
NCS and NWPC tools (Sale different)
Contacys with NCS and NWPC rated currents of at least 80A have structures which can be removed from insulators. When soldering, do so after removing the contact.
80A Contact Wrench 150A Contact Wrench

 

NMI Series Connectors :  For Low Vlotage High Current
Feature
1. Supply of electric power to high-current electrical equipment for movement of a site of construction, etc.
2. Supply of electric power to high-current motor, etc.
3. Slimplification of maintenance of high-voltage electric equipment,etc.
 Material and Finish
  Material Finish
  Shell   Aluminum alloy —————————
  Insulator   Synthetic resin —————————
  Contact   Copper alloy Silver plating
  Packing   Synthetic rubber —————————
 Cable termination : Soldering
 Operating temperature range : -40  ํC to +85  ํC
 Water resistance : Waterproof type
 Electrical Performance
  Rating Withstand Voltage
  NMI-903   600V  200A 2500V (1min.)
  NMI-904   600V  200A 2500V (1min.)
  NMI-1203   600V  200A 2500V (1min.)
 
NMI-903, 904
Plug (NMI-903, 904-PM) Receptacle (NMI-903, 904-RF)
Accessories : PCa, RCa is sharing with PCa, RCa of NHVC-90
NMI-1203
Plug (NMI-1203-PM) Receptacle with cap(NMI-1203-CRF)
Accessories : PCa, RCa is sharing with PCa, RCa of NHVC-90
R Series Connectors :  For Low Vlotage High Current
Feature
1. Used as a power supply for equipment that requires low voltage and high current (welders, distribution panels, etc.).
2. The main unit uses mainly rubber material to make it lightweight and very resistant ot vibration shock.
3. The bayonet lock system makes it easy to operate the combination system.
 Material and Finish
  Material Finish
  Shell   Aluminum alloy —————————
  Insulator   Synthetic resin —————————
  Contact   Copper alloy Silver plating
  Packing   Synthetic rubber —————————
 Cable termination : Soldering
 Operating temperature range : -40  ํC to +85  ํC
 Water resistance : Waterproof type
 Electrical Performance
  Rating Withstand Voltage
  NMI-903   600V  200A 2500V (1min.)
  NMI-904   600V  200A 2500V (1min.)
  NMI-1203   600V  200A 2500V (1min.)
 
R-601
Plug (R-601-PM) Receptacle with cap (R-601-CRF)
R-754
Plug (R-754-PM) Receptacle with cap (R-754-CRF)

 ตัวแทนจำหน่าย Nanaboshi

ขาย Nanaboshi

ละเรายังจำหน่ายสินค้าอีกมากมายหลากหลายแบรนด์  …  ไม่ว่าจะเป็น  :

ACCRETECH   ,  ADVANTEC    ,   AIHARA DENKI   ,   AMANO    ,    AMERICAN DENKI    ,   AMP    ,   ANLET    ,   ANYWIRE    ,    APEX    ,    APISTE    ,   ARROW    ,   ASAHI KEIKI    ,    B & PLUS (BALLUFF)    ,   BANDO    ,    BROTHER    ,    BUFFALO    ,    BURNDY    ,    CANON    ,    CCS    ,    CHINO    ,    CHIYODA   SEIKI    ,    CHUO SEIKI    ,    CITIZEN    ,    CKD    ,    COGNEX    ,    CONTEC    ,   CONTRINEX    ,    CONVUM    ,    COPAL    ,    COSEL    ,    COSMIC    ,    COSMO INSTRUMENTS    ,    DAICO THERMOTEC    ,    DAIDO SOLDERLESS TERMINAL    ,    DAIKIN PUMP    ,    DAITO COMMUNICATION    ,    DAIWA   DENGYO    ,    DAIWARASHI    ,    DANAHER    ,    DDK    ,    DENKEN SEIKI    ,    DENTSU    ,    DEVIL VISS    ,    DYDEN    ,    EBARA PUMP    ,    EFECTOR    ,    ELECOM    ,    EPSON    ,    ESCO    ,    ETA ELECTRIC    ,   FAR EAST MACHINE TOOL    ,    FESTO    ,    FREE BEAR    ,    FROBAL    ,    FROWELL    ,    FUJI CABLE    ,   FUJI ELECTRIC    ,    FUJI ELECTRIC INDUSTRY    ,    FUJI SEIKI    ,    FUJI TERMINAL    ,    FUJICON    ,    FUJIHENSOKUKI    ,    FUJISOKU    ,    FUJITSU    ,    FUKUDA DENKI    ,    FUSO SEIKI    ,    FUTABA    ,    FYH    ,    GIKEN INDUSTRY    ,    GONDA GOM    ,    GRAPHTEC    ,    GROUNDNDFOS    ,    HAGITEC    ,    HAKKO ELECTRIC    ,    HAMAMATSU    ,    HAMMER CASTER    ,    HASEGAWA KOGYO    ,    HATAYA    ,    HAYASHI DENKO    ,    HELLERMANN TYTON    ,    HENGSTLER    ,    HENIX    ,    HIDENHAIN    ,    HIKASA GIKEN    ,    HINODE    ,    HIOKI    ,    HIROSE ELECTRIC    ,    HIROSE VALVE    ,    HIROSUGI KEIKI    ,    HITACHI    ,    HONDA CONNECTOR    ,    HOSOYAMA NEKKI    ,    HOZAN    ,    IBS    ,    IDEC    ,    IEI    ,   IHI    ,    IKEUCHI    ,    IKO   ,    IKS SHALWIN    ,    IKURA SEIKI    ,    IMAO    ,    IMV    ,    INA    ,    INFICON    ,    INOKIN    ,    IRIE KOKEN    ,   ISHIKAWA CABLE    ,    ITO DENKI    ,    ITO KOKI    ,    IWAKI    ,    IWASAKI DENKI    ,    IZUMI SEIKI    ,    JAE    ,    JAPAN UNIX    ,    JFAS    ,    JSP    ,    JST    ,    JSW    ,    JUNKOSHA    ,    KAMEDA DENKI    ,    KAMO SEIKO    ,    KANETEC    ,    KANSAI AUTOMATION    ,   KANTO SEIKI    ,    KASUGA ELECTRIC    ,    KAWAKI MEASURING    ,    KAYODENSEN    ,    KEL    ,    KEYENCE    ,    KGS (KITAGAWA KOGYO)    ,    KHK    ,    KIKUSUI ELECTRONICS    ,    KIMDEN    ,    KITZ    ,    KOBISHI ELECTRIC    ,    KOGANEI    ,    KOIKE SANSO KOGYO    ,    KONAN ELECTRIC    ,    KONDOH SEISAKUSHO    ,    KORI SEIKI    ,    KOSHIN PUMP    ,    KOWA KASEI    ,    KOYO    ,    KRK    ,    KTM    ,    KURAMO    ,    KURASHIKI KAKO    ,    KURESHIA    ,    KURODA    ,    KYB    ,    KYOCERA    ,    KYOIKU GEAR    ,    KYOWA    ,    KYOWA ELECTRIC WIRE    ,    LAPP CABLE    ,    LINE SEIKI    ,    LITTLE FUSE    ,    LS    ,    LUBE    ,    MAC EIGHT    ,    MAKISHINKO    ,    MAKOME    ,    MARUHACHI PUMP    ,    MARUSHIN    ,    MARUYASU    ,    MATSUO    ,    MATSUSHIMA    ,    MEAN WELL    ,    MEGADYNE    ,    MERRY    ,    METROL    ,    MICRON     ,    MIDORI SOKKI     ,    MIGHTY     ,    MIKI PULLEY     ,    MITSUBISHI-TAKU     ,    MITSUBOSHI     ,    MITSUTOYO    ,    MIYACHI    ,    MIYOSHI PIJON    ,    MIYOSHI UNIVERSAL JOINT    ,    MNB    ,    MOELLER    ,    MOLEX    ,    MOOG    ,    MTS    ,    MTT    ,    MUSASHI ENGINEERING    ,    MUTOH    ,    NAGANO KEIKI    ,    NANAHOSHI    ,    NBK    ,    NEC    ,    NEC TOKIN    ,   NEW ERA    ,    NICHIFU    ,    NIDEC    ,    NIHON ASCO    ,    NIHON DENSEN    ,    NIHON DENSOKU    ,    NIHON INTER    ,    NIKKEN    ,    NIKKI DENSO    ,    NILE    ,    NIPPON CHEMI-CON    ,    NIPPON VALVE CONTROLS    ,    NIPRON    ,    NIRECO    ,    NISSEI    ,    NITTA MOORE    ,    NITTO KOGYO    ,    NITTO KOKI    ,    NKE    ,    NKK SWITCH (NIKKAI)     ,    NOHKEN    ,    NOK    ,    NSD    ,    NSK    ,    NTN    ,    NUNOME ELECTRIC    ,    OGURA CLUTCH    ,    OHM ELECTRIC    ,    OJIDEN    ,    OKAYA    ,    OMRON    ,    ONOSOKKI    ,    OPTEX    ,    ORIENTAL  MOTOR  ,    ORION    ,    OSADA    ,    OSAKI DENGYOSHA    ,    OSG    ,    OSHINO    ,    OTSUKA OPTICS    ,    PANASONIC    ,    PARKER    ,    PASCAL    ,    PATLITE    ,    PISCO    ,    POVAL    ,    RANSBURG    ,    RIGAL JOINT    ,    RIKEN KEIKI    ,    RIKO (TOKYO RIKOSHA)    ,    RION    ,    RITTAL    ,    RKC    ,    ROSS    ,    ROYAL ELECTRIC    ,    ROZAI    ,    SAGINOMIYA    ,    SAKAE TSUSHIN    ,    SAKAGAMI    ,    SAKAI    ,    SAKAZUME    ,    SAKUSHIN    ,    SANPEI    ,    SANREX    ,    SANRYUSHA    ,    SANWA SUPPLY    ,    SANYO    ,    SATO PARTS    ,      SCHNEIDER    ,    SEIKO C & E    ,    SEIWA    ,    SEKISUI CHEMICAL    ,    SENTEC    ,    SHARP    ,    SHIBAURA    ,    SHIGUMA    ,    SHIMADEN    ,    SHINDENGEN    ,    SHINETSU    ,    SHINKO ELECTRIC    ,    SHINKO-TECHOS    ,    SHINOHARA ELECTRIC    ,    SHINPO    ,    SHOWA DENKI    ,    SHOWA GIKEN   KOGYO    ,    SICK    ,    SINFONIA TECHNOLOGY    ,    SKF    ,    SMC    ,    SONY    ,    SOSHIN    ,    SSD    ,    STAR SEIKI    ,    SUMITOMO    ,    SUMITOMO3M    ,   SUMTAK    ,    SUNAO    ,    SUNMULON    ,    SUNTES    ,    SUNX    ,    SURUGA SEIKI    ,    SUS    ,    SWALLOW    ,    TACMINA    ,    TAIYO    ,    TAIYO CABLE    ,    TAJIMI    ,    TAKACHI    ,    TAKAMITSU    ,    TAKENAKA OPTNIC    ,     TAKEX   ,   TAKENAKA   ,   SEEKA    ,    TAKIGEN    ,    TAKUWA    ,    TAMAGAWA SEIKI    ,    TDK LAMBDA    ,    TEMPEARL    ,    TERARU KURITA    ,    TERARU TAKU    ,    TERASAKI    ,    THK    ,    TIGERS POLLIMER    ,    TOA    ,    TOCOS    ,    TODENSHA    ,   TOGAWA HOSE    ,    TOHO DENZAI    ,    TOKIMEC    ,    TOKIN    ,    TOKYO KEISOU    ,    TOSHIBA    ,    TOTAKU    ,    TOTYOGIKEN    ,    TOYO DENKI    ,    TOYOOKI    ,    TOYOZUMI    ,    TSUBAKI    ,   TSURUGA    ,    TSURUMI PUMP    ,    UCHIMURA    ,    UEDA SEISAKUSHO    ,   UNIPULSE    ,    URD    ,    URYU    ,    USHIO    ,    WAGO    ,    WATANABE    ,    WIRE AUTOMATIC DEVICE    ,    YAMADA    ,    YAMAMOTO ELECTRIC    ,    YAMATAKE (azbil)    ,    YASKAWA    ,   YOKOGAWA    ,    YOKOYAMA KASEI    ,    YOSHIDA ELECTRIC    ,    YOSHITAKE    ,    YUKEN    ,    ZERUST   …  เป็นต้น  …

 

 

 

ริหารงานและให้บริการโดย  ทีมวิศวกรอาชีพ  ครับผม  

ติดต่อ คุณอ้น
ทรศัพท์  098-2467624  หรือ   089-6086450
E-mail :  thebest.td9@gmail.com

Line iD : @630uzttz

 

บริษัท เดอะเบสท์เทรดเดอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

 

The best trader and service Co.,Ltd
25/18 Moo 5 , T.Ban Puek , Muang Chonburi, Chonburi Province 20130

  5